Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych. K 27/08

29 marca 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący braku zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 roku, w części w jakiej przepis ten wyłącza stosowanie zwolnienia od podatku wobec alimentów ustalonych w ugodach sądowych - z art. 2 i art. 32 ust. 1 konstytucji.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia są zwolnione od podatku. Brak opodatkowania dotyczy również dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny. Natomiast zgodnie z  kwestionowanym przepisem zwolnione są od podatku alimenty na rzecz  innych  osób niż wymienione powyżej, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Zdaniem wnioskodawcy w kwestionowanym przepisie ustawodawca zróżnicował sytuację podatników uzależniając ją od sposobu ustalenia przychodów. Stosując zwolnienie od podatku tylko wobec alimentów zasądzonych wyrokami sądowymi wyłączył tę ulgę wobec alimentów ustalonych w umowach i w ugodach sądowych, co jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości.

W ocenie wnioskodawcy sytuacja, w której ustawodawca zachęca strony do zakończenia postępowania ugodą, a jednocześnie nakłada na osobę, która ją zaakceptowała, sankcję finansową w postaci obowiązku zapłacenia podatku od alimentów, narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

 Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.