Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania wysokości opłat pobieranych za pobyt w izbie wytrzeźwień. K 12/11

3 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad ustalania wysokości opłat pobieranych za pobyt w izbie wytrzeźwień.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie, w jakim zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, maksymalnej wysokości opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień, innej placówce utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub w jednostce Policji, 
2) § 29 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- z art. 92 ust. 1 konstytucji.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 konstytucji rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Zawarte w art. 42 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi upoważnienie ustawowe zdaniem wnioskodawcy nie spełnia konstytucyjnego warunku dotyczącego szczegółowego upoważnienia. Nie zawiera bowiem jakichkolwiek wytycznych, pozwalających na ustalenie, czym powinien kierować się upoważniony organ określając w rozporządzeniu maksymalną wysokość opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień. W rezultacie owe maksymalne opłaty mogą być ustalane w sposób całkowicie dowolny.

Zdaniem wnioskodawcy również § 29 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu doprowadzenia, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji. Przepis ten ustala bowiem bez dostatecznych wskazówek zawartych w ustawie maksymalną wysokość omawianej opłaty.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Granat, sprawozdawcą będzie sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.