Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dostęp do informacji publicznej; ograniczenie prawa do informacji z uwagi na ważny interes państwa. K 33/11

18 kwietnia 2012 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dostępu do informacji publicznej (ograniczenie prawa do informacji z uwagi na ważny interes państwa).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim dodaje ust. 1a w art. 5 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,
2) art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

- z art. 118 ust. 1 oraz art. 121 ust. 2 konstytucji.

Art. 5 ust. La ustawy z 16 września 2011 r.  przewiduje ograniczenie prawa do informacji z uwagi na ważny interes gospodarczy państwa. Nie wymienia wprost dokumentów podlegających ochronie, wskazując zakresy tematyczne, w jakich prawo do informacji może być ograniczone. Ponadto regulacja ta zawiera określenie czasu, w jakim możliwe byłoby ograniczenie dostępu do informacji w sposób elastyczny, a nie sztywny.

Zdaniem wnioskodawcy kwestionowane regulacje naruszają art. 118 ust. 1 oraz art. 121 ust. 2 konstytucji, które dotyczą prawa inicjatywy ustawodawczej oraz uchwalania poprawek przez Senat. Poprawki Senatu muszą być związane z treścią ustawy przekazanej Senatowi przez Marszałka Sejmu. Analiza konstytucyjności zakwestionowanych przepisów powinna uwzględniać regulację zawartą w konstytucji przesądzającą o odrębności inicjatywy ustawodawczej oraz poprawki Senatu do ustawy uchwalonej przez Sejm.

W trakcie prac legislacyjnych Biuro Legislacyjne Sejmu wskazało wątpliwości konstytucyjne dotyczące zgodności z konstytucją poprawki Senatu ze względów proceduralnych, gdyż wykracza ona poza kompetencje Senatu, który, w tym przypadku, nie ogranicza się do porządkowania projektu ustawy, ale wprowadza nowy przepis.

Wykroczenie przez Senat poza dopuszczalny zakres poprawki, o którym mowa w art. 121 ust. 2 uznać należy zdaniem wnioskodawcy także za naruszenie art. 118 ust. 1 określającego prawo do wnoszenia projektów ustaw do Sejmu. Skutkuje ono obowiązkiem rozpatrzenia przez Sejm wniesionych projektów w szczególnej procedurze.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą będzie sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.