Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. P 41/11

19 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zasad zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z art. 32 konstytucji.

Kwestionowany przepis  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że  zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne nie można dochodzić, jeżeli od dnia ich opłacenia upłynęło 5 lat. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ulęgają przedawnieniu po upływie dziesięciu lat.

W ocenie sądu pytającego  świadczy to o wyraźnym zróżnicowaniu sytuacji prawnych organu rentowego i podmiotu ubezpieczonego. Prowadzi do dyskryminacji polegającej na braku równoprawnej możliwości odzyskania nadpłaconych składek. Płatnik bowiem nie posiada  prawa do żądania zwrotu składek w takim samym okresie, w jakim organ rentowy może egzekwować należność z tytułu składek nieopłaconych. Kwestionowany przepis narusza zatem konstytucyjną zasadę równości, gdyż bezpodstawnie różnicuje sytuację prawną podmiotów mających roszczenie z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Stanisław Rymar, sprawozdawcą będzie prezes TK Andrzej Rzepliński.