Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonym podlegającym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. P 12/10

24 maja 2012 r. o godz. 9:30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonym podlegającym  z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 48 ust. 2 i art. 52 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w zakresie w jakim nie przewiduje odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonym podlegającym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, których niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 konstytucji.

Oba kwestionowane przepisy nie nakazują odpowiedniego zastosowania przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego osób ubezpieczonych nie będących pracownikami przepisu art. 37 ust. 1 kwestionowanej ustawy. Przepis ten stanowi, iż w sytuacji gdy niezdolność do pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

W ocenie sądu pytającego różnicowanie sytuacji ubezpieczonych będących pracownikami i ubezpieczonych niebędących pracownikami w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego w sytuacji powstania niezdolności do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego jest nieuzasadnione.

Kwestionowane przepisy różnicujące sytuację ubezpieczonych w zależności od charakteru ubezpieczenia (dobrowolne czy obowiązkowe) w ocenie sądu pytającego są niezgodne z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej i równości. Zarówno bowiem osoby ubezpieczone dobrowolnie jak i obowiązkowo stanowią jedną grupę charakteryzującą się tą samą istotną cechą tj. statusem osoby ubezpieczonej. Powinny zatem być jednakowo traktowanie w zakresie przysługujących im uprawnień.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.