Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Granice odpowiedzialności prawno karnej P 27/11

9 października 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim II Wydział Karny dotyczące granic odpowiedzialności prawnokarnej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 90 ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane z art. 2 i z art. 42 ust. 1 konstytucji.

W ocenie sądów pytających kwestionowany przepis poprzez nadmierną penalizację narusza zasadę umiarkowania represji karnej wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego. Skoro prawo budowlane należy do gałęzi prawa administracyjnego, to uchybienia w jego przestrzeganiu powinny być w pierwszej kolejności usuwane przy pomocy środków z zakresu prawa administracyjnego. Tymczasem kwestionowany przepis, ustanawiając sankcję karną za prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem przepisów prawa budowlanego, w żaden sposób nie ogranicza zakresu zachowań podlegających represji karnej w zależności od stopnia ich społecznej szkodliwości.

Kwestionowany przepis zdaniem sądów pytających poprzez swą niejednoznaczność narusza zasadę nakazującą by przepisy prawne opisywały przestępstwo w sposób maksymalnie dokładny, wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego.

Art. 90 prawa budowlanego nie określa wprost przypadków, w których wykonywanie robot budowlanych staje się przestępstwem. Zamiast tego odsyła do innych przepisów prawa budowlanego. Nie jest więc jasne, czy zachowanie spenalizowane przez kwestionowany przepis polega na wykonywaniu robót budowlanych przy braku pozwolenia na budowę, czy też na wykonywaniu robót budowlanych mimo powzięcia przez właściwy organ decyzji o nakazaniu rozbiórki albo postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych. W konsekwencji jednoznaczne ustalenie treści zakazu karnego zawartego w kwestionowanym przepisie na podstawie treści przepisów prawa staje się niemożliwe - podkreślają sądy pytające.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Stanisław Rymar, sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.