Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres działania samorządu województwa; obowiązek prowadzenia przez samorząd województwa ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli. U 1/10

23 października 2012 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiegodotyczący obowiązku prowadzenia przez samorząd województwa ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 24, § 32 i § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z:
1) art. 16 ust. 2 i art. 166 ust. 2 konstytucji;
2) art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku;
3) art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,
4) art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Kwestionowane przepisy nakładają na samorząd województwa obowiązek prowadzenia ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Odnoszą się więc wprost do zakresu działania samorządu województwa. Określenie zadań samorządu województwa przez naczelny organ administracji rządowej w drodze aktu podustawowego narusza zdaniem wnioskodawcy konstytucyjną zasadę samodzielności samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie województwa organy samorządu działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy, a samorząd województwa wykonuje zadania publiczne określone ustawami. Zdaniem wnioskodawcy kwestionowane przepisy są niezgodne   z konstytucyjną zasadą samodzielności samorządu terytorialnego wyrażoną w przepisach ustawy o samorządzie województwa, gdyż regulują jego zadania w akcie innym niż ustawa.

Zakwestionowane przepisy rozporządzenia w zakresie w jakim nakładają na samorząd województwa zadanie prowadzenia ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli są sprzeczne także z art 78 ust 1 ustawy o systemie oświaty, który stanowi delegację do wydania tego rozporządzenia. Przepisy te stanowią przekroczenie tej delegacji.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.