Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak określenia maksymalnego okresu trwania aresztowania tymczasowego w postępowaniu karnym. SK 3/12

20 listopada 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Roberta B. dotyczącą braku określenia maksymalnego okresu trwania aresztowania tymczasowego w postępowaniu karnym.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 263 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 2, art. 40 w związku z art. 41 ust. 4 oraz art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1 i 3 konstytucji.

Wobec skarżącego zastosowano tymczasowe aresztowanie, którego okres był przedłużany kolejnymi postanowieniami. Wyrokiem sądu apelacyjnego skarżący został prawomocnie skazany na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. W wyniku skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Ponadto zastosował wobec skarżącego tymczasowe aresztowanie, przedłużane kolejnymi postanowieniami sądu okręgowego. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.

Brak ustawowego ograniczenia stosowania środka zapobiegawczego w postaci aresztowania tymczasowego w sytuacji kiedy sprawa skarżącego ponownie rozpoznawana jest przed sądem I instancji, po wcześniejszym uchyleniu wyroku tego sądu, spowodowało, że skarżącego pozbawiono należnego mu prawa do tego, aby wiedział przez jaki łączny czas może być pozbawiony wolności w ramach stosowania środka zapobiegawczego.

Zdaniem skarżącego tymczasowe aresztowanie powinno służyć jedynie zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego. Nie może natomiast zabezpieczać wykonania ewentualnej kary.

Kwestionowany przepis w zakresie w jakim określa jedynie maksymalny okres na jaki można przedłużyć jednorazowo stosowanie tymczasowego aresztowania po wydaniu przez sąd I instancji pierwszego wyroku w sprawie, bez jednoczesnego wskazania przez jaki maksymalnie okres izolacyjny środek zapobiegawczy może być stosowany narusza zdaniem skarżącego konstytucyjne prawo do ochrony wolności osobistej.

Zakwestionowana regulacja nie określa w sytuacji procesowej skarżącego żadnych limitów i pozwala na wielokrotne (ilościowo i czasowo nieograniczone) przedłużanie okresu tymczasowego aresztowania. W ten sposób w ocenie skarżącego naruszona jest również zasada humanitarnego traktowania jako osoby pozbawionej wolności na zasadach tymczasowego aresztowania.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, sprawozdawcą będzie sędzia TK Piotr Tuleja.