Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. P 44/08

18 stycznia 2011 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny dotyczące wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 17b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, obowiązującymi od dnia 6 lutego 2003 roku, w części w jakiej obejmuje nieruchomości rolne Skarbu Państwa - przeznaczone na cele mieszkaniowe, z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 75 ust. 1 konstytucji.

Znowelizowanie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dokonane w dniu 20 grudnia 2002 r. dotyczące wysokości stawek procentowych, budzi wątpliwości sądu pytającego.  Różnicuje  bowiem znajdujących się w podobnej sytuacji prawnej użytkowników wieczystych nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, realizacje urządzeń infrastruktury lub inne cele publiczne. Użytkownicy wieczyści gruntów, przeznaczonych na takie cele, a nie będących w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych obowiązani są uiszczać opłaty wedle stawki 1 %, gdy tymczasem grunty o tym samym przeznaczeniu, a nie znajdujące się w zasobach ANR zostały zakwalifikowane zgodnie z kwestionowanym przepisem jako oddane na "inne cele" i objęte 3% stawką.

W ocenie sądu pytającego, kwestionowany przepis wprowadza odstępstwo od konstytucyjnej zasady równości. Nie sposób bowiem wskazać racjonalnych argumentów mających przemawiać za tym że wieczyści użytkownicy gruntów będących w zasobie ANR, a wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, powinni uiszczać za lata 2004 i 2005 wyższe opłaty niż wieczyści użytkownicy pozostałych gruntów państwowych jak i gruntów komunalnych, wykorzystywanych na te same cele.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.