Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Świadczenia rodzinne dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. P 41/09

19  kwietnia 2011 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawneWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydział II dotyczące świadczeń rodzinnych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w zakresie w jakim nie różnicuje poziomu dochodu na osobę w rodzinie między rodzicami z jednym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności a rodzinami z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych, z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 69 i art. 71 ust. 1 konstytucji.

Barbarze W. odmówiono prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, gdyż rodzina przekroczyła kryterium dochodowe uprawniające do jego otrzymania. Kwestionowany przepis stanowi, że próg dochodowy ulega zwiększeniu w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Kwestionowany przepis jest tak sformułowany, że określony dochód na osobę dotyczy zarówno rodzin z jednym dzieckiem niepełnosprawnym jak i z większą liczbą takich dzieci. Barbara W. ma dwoje niepełnosprawnych dzieci. Zdaniem sądu pytającego obecna sytuacja prawna wytwarza dla rodzin z dwojgiem lub większą liczbą niepełnosprawnych dzieci pozorną gwarancję uzyskania zasiłku rodzinnego. Nie pozostaje w zgodzie m.in. z zasadą równości wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne oraz zasadą niedyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.