Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość opłat za przechowywanie zajętego przez urząd celny towaru. P 29/10

15 listopada 2011 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie dotyczące wysokości opłat za przechowywanie zajętego przez urząd celny towaru.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 roku - Prawo celne i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne z art. 92 ust. 1 i art. 2 konstytucji.

Towary wprowadzone na obszar celny Unii Europejskiej z naruszeniem przepisów podlegają zajęciu w celu uregulowania ich sytuacji prawnej. Przechowywane są czasowo w depozycie urzędu celnego. Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo celne za przechowanie towarów w depozycie lub magazynie czasowego składowania prowadzonym przez organ celny, pobierana jest opłata stanowiąca dochód budżetu państwa. Na podstawie upoważnienia ustanowionego w ust. 2 powyższego przepisu, Minister Finansów w rozporządzeniu określił m.in. stawki opłat za takie przechowywanie towarów.

W ocenie sądu pytającego, upoważnienie to ma charakter blankietowy i nie spełnia wymogów określonych w konstytucji. Kwestionowany przepis stanowiąc delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego stawki opłat pobieranych przez organy celne, mimo że dotyczy obowiązku ponoszenia opłat stanowiących dochód budżetu państwa (a więc o charakterze publicznoprawnym), nie określa żadnych granic realizacji tego obowiązku.

Zgodnie z § 2 ust. 1 kwestionowanego rozporządzenia, za przechowywanie towarów niewspólnotowych w depozycie pobiera się opłatę w wysokości 5 % ich wartości celnej, jednak nie mniej niż 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w kwartale poprzedzającym przyjęcie towarów do depozytu za każdy rozpoczęty miesiąc.

W rezultacie osoby których towary o niewielkiej wartości są przechowywane w magazynie, ponoszą relatywnie wyższą opłatę niż osoby, których przechowywane towary mają większą wartość. Zdaniem sądu pytającego narusza to zasadę sprawiedliwości społecznej, oraz zasady równości i proporcjonalności.

W kwestionowanym rozporządzeniu nie zostały uwzględnione istotne okoliczności mające wpływ na koszty przechowania towaru, takie jak ilość oraz rozmiary przechowywanego towaru w magazynie. Prowadzi to do nakładania niewspółmiernie wysokiej opłaty w stosunku do ilości nielegalnie wprowadzonego na obszar unii towaru.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą będzie sędzia TK Piotr Tuleja.