Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. K 9/08

26 stycznia 2010 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny  rozpozna połączone wnioski Rady Miasta Józefowa, Rady Miasta Ruda Śląska oraz Rady Miejskiej w Radkowie dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z art. 2, art. 165 ust. 1 i art. 167 ust. 1 i 2 konstytucji.

Obecne brzmienie kwestionowanych przepisów nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek stosowania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przepisy przewidują 90% bonifikaty dla osób, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i 50% dla osób, które posiadały prawa w dniu 5 grudnia 1990 roku na wniosek osoby przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zdaniem wnioskodawców obowiązek ten pozbawia gminy nie tylko samodzielnego dysponowania własnością, ale również znacznych dochodów w oparciu, o które gminy realizują zadania własne. Obligatoryjne stosowanie narzuconych ustawa bonifikat przyczynia się do uszczuplenia dochodów gminy nie stanowiących podatków, co ogranicza możliwość wykonywania zadań.

Konstytucja zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego samodzielność,  prawo własności, udział w dochodach publicznych i uzyskiwanie dochodów własnych. Ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwoliła gminom na ustalanie zasad gospodarowania majątkiem gminy i ustalania swobodnie bonifikat. Zdaniem wnioskodawców kwestionowane przepisy wykluczają taką możliwość. Ponadto w sposób jednoznaczny tworzą grupę osób przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności uprzywilejowaną w stosunku do osób nabywających nieruchomości i pozostałych członków wspólnoty samorządowej. Jest to niezgodne z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.