Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady podwyższania emerytur wojskowych. K 15/09

11 lutego 2010 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny  rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad podwyższania emerytur wojskowych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin z art. 92 ust. 1 konstytucji.

Kwestionowany przepis zawiera ustawowe upoważnienie dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych. Zgodnie z konstytucją rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.

Upoważnienie zawarte w kwestionowanym przepisie spełnia konstytucyjny wymóg szczegółowości pod względem podmiotowym i przedmiotowym. Zdaniem wnioskodawcy nie zawiera ono jednak wytycznych, które organowi zobowiązanemu do wydania rozporządzenia mogłyby wyznaczyć kierunki i granice uszczegółowienia ustawowych warunków podwyższania emerytury wojskowej co jest niezgodne z konstytucją.

Zdaniem wnioskodawcy, taki kształt ustawowego upoważnienia powoduje, iż w istocie organ wydający rozporządzenie dysponuje dużą dozą dowolności w regulowaniu warunków podwyższania emerytury. W przypadku, gdy przekazana do uregulowania w rozporządzeniu materia dotyczy sytuacji prawnej obywateli, wytyczne zawarte w ustawie muszą być bardziej szczegółowe.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Janusz Niemcewicz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.