Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty. SK 47/08

23 marca 2010 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Teresy i Henryka P. dotyczącą odrzucenia środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 14 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 konstytucji.

Skarżący złożyli w sądzie okręgowym pozew w postępowaniu upominawczym o zapłatę przeciwko Sewerynowi S. Sąd wydał nakaz zapłaty. Powodowie zostali zwolnieni z kosztów sądowych w całości. W związku ze skutecznym wniesieniem sprzeciwu, nakaz zapłaty stracił moc. Sprawę skierowano na rozprawę, która zakończyła się wyrokiem oddalającym powództwo. Skarżący złożyli apelację, a opłatę podstawową dołączyli do pisma procesowego złożonego w sądzie 10 dni później. Sąd apelację odrzucił ponieważ nie uiszczono wraz z wniesioną apelacją opłaty podstawowej.

Zdaniem skarżących, ustawodawca stronę zwolnioną z kosztów sądowych z mocy ustawy, traktuje w sposób uprzywilejowany w stosunku do strony zwolnionej od kosztów na mocy decyzji sądu. Pierwsza jest całkowicie zwolniona z jakichkolwiek opłat, natomiast druga jest zobligowana do uiszczenia opłaty podstawowej. Zdaniem skarżących narusza to zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa. Ponadto kwestionowane przepisy są niezgodne z zasadą dwuinstancyjności postępowania sądowego poprzez uniemożliwienie poddania kontroli instancyjnej wyroku sądu okręgowego, jako sądu pierwszej instancji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Granat, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski.