Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przekazania osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania. SK 26/08

5 października 2010 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Jakuba T.  dotyczącą zasad przekazania osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 607 k, 607 l, 607 m, 607 p ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z:
- art. 45 ust. 1 konstytucji, art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz z art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w zakresie, w jakim zezwala na przekazanie osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu przeprowadzenia przeciwko niej postępowania karnego na terytorium innego państwa członkowskiego, mimo nieuprawdopodobnienia popełnienia przez nią zarzucanych jej w europejskim nakazie aresztowania przestępstw;
- art. 55 ust. 4 konstytucji, albowiem wydanie postanowienia o przekazaniu osoby ściganej mimo nieuprawdopodobnienia popełnienia przez nią zarzucanych jej w europejskim nakazie aresztowania przestępstw stanowi naruszenie praw i wolności człowieka i obywatela.

Jakub T. został przekazany do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na mocy europejskiego nakazu aresztowania. Zgodnie z nim, podejrzany był o usiłowanie popełnienia przestępstwa, o przestępstwo przeciwko osobie, na tle seksualnym oraz o kradzież, co ma swoje odpowiedniki w polskim kodeksie karnym.

Zdaniem skarżącego art. 607 k k.p.k. jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim zezwala na przekazanie osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu przeprowadzenia przeciwko niej postępowania karnego na terytorium innego państwa członkowskiego, pomimo nieuprawdopodobnienia faktu popełnienia przez nią zarzucanych jej przestępstw. Ponadto nie precyzuje wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać europejski nakaz aresztowania. Skarżący podnosi również, iż w polskich przepisach dotyczących europejskiego nakazu aresztowania znajduje się luka. Nie ma wymogów jakim powinno odpowiadać tłumaczenie europejskiego nakazu aresztowania, co jest naruszeniem art. 45 ust. 1 konstytucji, art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz z art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

W ocenie skarżącego art. 607 l k.p.k. jest sprzeczny z konstytucją, gdyż w jego konsekwencji osoba ścigana na podstawie europejskiego nakazu aresztowania pozbawiona jest prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny, niezawisły sąd. Niedopuszczalne jest, aby orzekanie w przedmiocie przekazania obywatela polskiego odbywało się bez możliwości zbadania przez sąd prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów. W szczególności, by sąd nie miał możliwości zapoznania się z dowodami zebranymi przez państwo żądające przekazania.

Nałożenie na sąd obowiązku, zgodnie z treścią kwestionowanego art. 607 m k.p.k., wydania postanowienia o przekazaniu w określonym w ustawie terminie, nawet w sytuacji gdy termin ten jest niewystarczający dla przeprowadzenia postępowania w tej sprawie pozbawia osobę ściganą prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny, niezawisły sąd oraz prawa do obrony co jest sprzeczne z konstytucją.

Zdaniem skarżącego art. 607 p k.p.k. jest niezgodny z konstytucja, gdyż nie zawiera unormowań zgodnie, z którymi sąd odmawia wykonania europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli w sposób dostateczny nie uprawdopodobniono faktu popełnienia przez podejrzanego przestępstwa mu zarzucanego lub nie spełnia on wymogów formalnych.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.