Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nałożenie na komorników sądowych obowiązku zapłaty podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika P 44/07

4 listopada 2010 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące nałożenia na komorników sądowych obowiązku zapłaty podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nakłada na komorników sądowych obowiązki płatnika od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy nieruchomości będącej własnością dłużnika, z art. 2 konstytucji.

Zgodnie z brzmieniem kwestionowanego przepisu organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

W ocenie sądu pytającego brak jest dostatecznej określoności przepisu. Przepis nie wskazuje bowiem w jaki sposób komornik ma wypełnić nałożone na niego obowiązki, co powoduje u adresatów normy prawnej wynikającej z tej ustawy poczucie braku bezpieczeństwa prawnego. Kwestionowany przepis narusza również zasadę sprawiedliwości, gdyż na komornika nałożono obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku bez uwzględnienia jego zdolności płatniczej, chociaż faktycznie nie dysponuje on kwotą uzyskaną z egzekucji z nieruchomości.

  Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.