Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nauczyciele przedszkolni; uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. K 2/10

16 listopada 2010 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla nauczycieli przedszkolnych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 4 ust. 7 pkt 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie, w jakim wyłączają nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczycieli uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 konstytucji.

Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wymienia enumeratywnie nauczycieli, którym uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego zostało przyznane. Wątpliwości wnioskodawcy budzi wyłączenie z kręgu uprawnionych do ulgowych przejazdów nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych lub niepublicznych.

Status nauczyciela powiązany z wykonywaniem funkcji edukacyjnych jest istotną cechą wspólną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach jak i nauczycieli  wskazanych  w  ustawie  o  uprawnieniach  do bezpłatnych  i  ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego. W ocenie wnioskodawcy kwestionowane przepisy poprzez różnicowanie podmiotów charakteryzujących się jednakową cechą istotną naruszają konstytucyjny zakaz dyskryminacji. Są one również niezgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej, gdyż nie stosują jednakowej miary wobec wszystkich podmiotów zainteresowanych otrzymaniem rozdzielanych uprawnień.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.