Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia; blankietowość upoważnienia ustawowego. P 23/10

23 listopada 2010 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym z art. 92 ust. 1 konstytucji;
- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 roku z art. 92 ust. 1 konstytucji.

W ocenie sądu pytającego art. 9 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym potwierdza, że upoważnienie zawarte w tym przepisie określa organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania. Zakres spraw przekazanych do uregulowania został wskazany wyjątkowo szczegółowo. Upoważnienie nie zawiera jednak jakichkolwiek wytycznych dotyczących treści aktu, w tym odniesienia do obowiązku określenia w rozporządzeniu liczby wymaganych nauczycieli akademickich. Oznacza to, że upoważnienie  ma charakter blankietowy i nie spełnia wzorca konstytucyjnego określonego w art. 92 ust. 1 konstytucji. W konsekwencji Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sposób dowolny ustalił, iż minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia na kierunku "filologia" stanowi zatrudnienie co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i dorobek naukowy w zakresie filologii. Przyjął jednocześnie, iż spośród tych osób co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego powinno specjalizować się w zakresie języka obcego, który jest przedmiotem studiów.

Niezgodność z konstytucją upoważnienia ustawowego, zdaniem sądu pytającego, skutkuje taką niezgodnością także rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia wydanego na podstawie tego upoważnienia.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.