Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego dla osób pełnoletnich, uczących się i posiadających dzieci. K 5/10

23 listopada 2010 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego dla osób pełnoletnich, uczących się i posiadających dzieci.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 10 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 i art. 2 konstytucji.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona do nich jest pełnoletnia i posiada własne dziecko. Ustawa zatem przewiduje wypłacanie świadczeń jedynie małoletnim wierzycielom alimentacyjnym oraz tym osobom pełnoletnim, które kontynuują naukę lub są niepełnosprawni. Tak określony krąg podmiotowy zapewnia pomoc najbardziej potrzebującej i najsłabszej grupie osób - dzieciom, uczącej się i studiującej młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym. Z tej grupy uprawnionych została wyłączona samotna osoba pełnoletnia, ucząca się i posiadająca dziecko. Tymczasem jej sytuacja jest w ocenie wnioskodawcy szczególnie trudna.

Zdaniem wnioskodawcy kwestionowany przepis, który eliminuje z kręgu osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego pełnoletnich osób uczących się w szkole lub w szkole wyższej, które nie ukończyły 25 roku życia i posiadają własne dziecko, nie realizuje podstawowego celu, któremu służą świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Nie zapewnia bowiem takim osobom pomocy w zdobyciu wykształcenia, pozwalającego następnie na samodzielne zaspokajanie swoich potrzeb.

Kwestionowany przepis w ocenie wnioskodawcy narusza konstytucyjną zasadę równości poprzez nierówne traktowanie podmiotów charakteryzujących się jednakową cechą istotną. Pozostaje również w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości społecznej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.