Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego. P 45/08

30 czerwca 2009 r. o godz. 13.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczącą zasad przyznawania zasiłku rodzinnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności przepisu § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 roku, w zakresie w jakim wyłącza możliwość pomniejszenia dochodu rodziny w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych o dochód utracony, o jakim mowa w art. 3 pkt 23 ustawy, w części nie znajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku kalendarzowym i nie utraconym do dnia zgłoszenia wniosku o zasiłek, z art. 5 ust. 4 w związku z art. 3 pkt 23 i art. 3 pkt 1, art. 5 ust. 4a w związku z art. 3 pkt 24 powołanej ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 2, art. 32, art. 71 i art. 92 ust. 1 konstytucji.

Zdaniem pytającego sądu kwestionowany przepis rozporządzenia ma szerszy zakres normowania niż przewidziany w upoważnieniu ustawowym zawartym w art. 23 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a tym samym narusza konstytucję. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, wstrzymywania lub zawieszania wypłat tych świadczeń, a także sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych. Kwestionowany przepis rozporządzenia, wprowadzając przesłankę negatywną do potrącenia dochodu utraconego, wykracza poza upoważnienie ustawowe. Zawarcie dodatkowych warunków potrącenia dochodu jest rozszerzeniem treści ustawy, które nie znajduje żadnego uzasadnienia i nie posiada podstawy prawnej.

W ocenie sądu kwestionowany przepis narusza również zasadę równości. Różnicuje on sytuację osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ze względu na czas utraty i uzyskania dochodu. Kwestionowana regulacja doprowadza do niesprawiedliwego i dyskryminującego ograniczenia szans dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tylko dlatego, że ich rodzic uzyskał dochód w tym samym roku kalendarzowym w jakim go utracił.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Mazurkiewicz.