Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sankcja za brak pozwolenia na użytkowanie stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan. SK 3/08

22 września 2009 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Andrzeja J. dotyczącą sankcji za brak pozwolenia na użytkowanie stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane z art. 42 ust. 1-3 i art. 45 ust. 1 konstytucji oraz art. 31 ust. 3 konstytucji .

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wymierzył Andrzejowi J. karę w wysokości 75 tysięcy złotych wobec stwierdzenia nielegalnego użytkowania stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan.

Zdaniem skarżącego kara ta wykracza poza zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zgodnego z prawem, a jej celem staje się prewencja generalna mająca na celu odstraszenie innych podmiotów od naruszenia prawa. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa w przepisach prawa budowlanego, należy rozważyć, czy orzeczenie tak wysokiej kary jest zgodne z zasadą konieczności. Nakazuje ona, aby spośród przydatnych środków wybierać środki jak najmniej uciążliwe dla jednostki. Ponadto zgodnie z zasadą proporcjonalności, ustawodawca nie może ustanawiać ograniczeń zatracających proporcje pomiędzy stopniem naruszenia uprawnień jednostki, a rangą interesu publicznego, który ma w ten sposób podlegać ochronie.

Podstawą ukarania, zdaniem skarżącego, nie było stworzenie jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa. Kara została wymierzona wyłącznie za niedopełnienie formalności przez uzyskanie stosownego pozwolenia. Wszystkie pozostałe merytoryczne wymagania dla uzyskania pozwolenia zostały przez Andrzeja J. spełnione.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.