Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w związku z wejściem w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego SK 36/07

24 listopada 2009 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Pawła i Czesława M. dotyczącą terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w związku z wejściem w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 241 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, w zakresie w jakim wprowadza 30 dniowy termin zawity do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w związku z wejściem w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z art. 190 ust. 4, art. 8 ust. 1, art. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 konstytucji.

Paweł i Czesław M. prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej złożyli wniosek o wznowienie postępowania podatkowego w związku z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z konstytucją normy prawnej, będącej podstawą decyzji organu podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej odmówił wznowienia postępowania. Powodem odmowy było złożenie wniosku po upływie terminu uprawniającego do złożenia.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżący wskazali, że zgodnie z nowym brzmieniem kwestionowanego przepisu ordynacji podatkowej, do rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania, należy stosować normy prawne sprzed nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2003 roku. Ordynacja podatkowa nie zawierała wtedy terminu zawitego (po jego upływie następuje definitywne wygaśniecie uprawnienia przysługującego określonemu podmiotowi) dla wznowień wynikających z wyroków TK. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej nowelizacja ta nie ma zastosowania do decyzji, które stały się ostateczne przed wejściem w życie nowelizacji. WSA utrzymał w mocy decyzję organu skarbowego. Skarżący złożyli kasację do NSA.

Zdaniem skarżących wprowadzenie krótkiego terminu zawitego do złożenia przez stronę wniosku o wznowienie postępowania ogranicza prawo podatnika do przywrócenia zgodności z konstytucją jego uprawnień. Jest to sprzeczne z zasadami równości, państwa prawnego i ochrony własności oraz nie jest do pogodzenia z zasadą mówiącą, że konstytucja jest najwyższym prawem.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.