Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady finansowania szkolnictwa wyznaniowego K 55/07

14 grudnia 2009 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Grup posłów na Sejm dotyczące zasad finansowania szkolnictwa wyznaniowego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- ustawy z dnia 5 kwietnia 2006 roku o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa z art. 25 ust. 1, 2, 3, art. 32 ust. 1 i 2 konstytucji, ponadto z art. 22 ust. 2 oraz art. 27 w związku z art. 15 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie 28 lipca 1993 roku; 
- ustawy z dnia 5 kwietnia 2006 roku o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa z art. 25 ust. 1, 2, 3, art. 32 ust. 1 i 2 konstytucji, ponadto z art. 22 ust. 2 oraz art. 27 w związku z art. 15 ust. 3 powyższego Konkordatu;
- ustawy z dnia 5 kwietnia 2006 roku o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa z z art. 25 ust. 1, 2, 3, art. 32 ust. 1 i 2 konstytucji, ponadto z art. 22 ust. 2 oraz art. 27 w związku z art. 15 ust. 3 powyższego Konkordatu.

Kwestionowane ustawy, zdaniem wnioskodawców, są sprzeczne z konstytucyjną zasadą równouprawnienia związków wyznaniowych. Tylko Kościołowi katolickiemu ustawodawca stworzył szczególne preferencje w zakresie dofinansowania szkolnictwa wyznaniowego na poziomie szkoły wyższej, na takich samych zasadach co uczelni publicznych, z wyjątkiem finansowania inwestycji budowlanych. Nie przewidział jednak żadnych możliwości dofinansowania z budżetu państwa wyższych seminariów duchownych innych kościołów.

Zgodnie z zasadą równouprawnienia związków wyznaniowych, dotacje z budżetu państwa na takich samych zasadach należałoby przyznać tym wszystkim związkom wyznaniowym, które prowadzą wyższe seminaria duchowne, lub -jak proponuje wnioskodawca- żadnemu spośród nich nie zapewniać wsparcia finansowego w tym zakresie. To drugie rozwiązanie jest zgodne z dyrektywą bezstronności władz publicznych RP w sprawach przekonań religijnych oraz z zasadą wzajemnej niezależności państwa i związków wyznaniowych - podkreślają wnioskodawcy.

Kwestionowane ustawy, zdaniem wnioskodawców, są niezgodne z zasadą równości wobec prawa uczelni niepublicznych oraz z zasadą dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Ustawodawca bowiem zapewnił wsparcie finansowe wybranym uczelniom, uzasadniając to nie merytorycznie, a zapewne wyznaniowo. Ponadto ustawy zostały przyjęte w sposób niezgodny z przepisami Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Wspomniany traktat ogranicza zaś suwerenność prawodawczą państwa polskiego w stosunku do związków wyznaniowych.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Janusz Niemcewicz.