Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Krąg osób uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego. Kp 5/08

16 grudnia 2009 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący kręgu osób uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 4 września 2008 roku o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej z preambułą i art. 2 konstytucji w zakresie, w jakim z naruszeniem zasady rzetelnego i sprawnego funkcjonowania instytucji publicznych i zasady przyzwoitej legislacji zróżnicowano konstytucyjne organy państwa (osoby piastujące funkcje w tych organach) w uprawnieniu do otrzymania paszportu dyplomatycznego.

Rzetelność i sprawność działania instytucji publicznych należy do wartości mających rangę konstytucyjną. Ustawodawca określił w zaskarżonym przepisie katalog osób uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego w sposób arbitralny pomijając tak ważne instytucje jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes NBP, Prezes NIK czy Prezes KRRiT. Wymienione podmioty realizują istotne zadania w kwestii ochrony określonych wartości i zasad konstytucyjnych. Zdaniem wnioskodawcy ustawodawca powinien wyposażyć takie instytucje w instrumenty umożliwiające realizację nałożonych na nie zadań. Wymiana doświadczeń na forum międzynarodowym, pomiędzy przedstawicielami najważniejszych organów w państwie z ich odpowiednikami poza granicami kraju służy poprawie sprawności działania instytucji państwowych przez nie reprezentowanych. Instrumentem, który ułatwia wymianę doświadczeń jest właśnie paszport dyplomatyczny.

Trudno, zdaniem wnioskodawcy, uznać za prawidłowe działanie ustawodawcy, który z jednej strony wyposaża w paszport dyplomatyczny współmałżonków ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, a nie uznaje za zasadne posiadanie takiego paszportu przez osoby piastujące funkcje konstytucyjnych organów państwa. Stanowi to naruszenie zasady przyzwoitej legislacji.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.