Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - prawo do zamieszkania przez osoby nie będące żołnierzami zawodowymi K 32/05

17 marca 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zajmowania przez osoby nie będące żołnierzami zawodowymi lokali znajdujących się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
- art. 20 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z art. 2 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji;
- art. 20 ust. 4 powyższej ustawy z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;
- art. 27 ust. 2 w związku z art. 27 ust. 1 powyższej ustawy w zakresie, w jakim znajduje on zastosowanie w stosunku do osób zajmujących w dniu 30 czerwca 2004 roku lokale mieszkalne znajdujące się w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na podstawie umowy najmu z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają pisma od osób nie będących żołnierzami zawodowymi i zajmujących w dniu wejścia w życie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. mieszkania przeznaczone na zakwaterowanie żołnierzy. Obawiają się one, że w wyniku zmian wprowadzonych powyższą ustawą utracą dotychczasowe mieszkania a jednocześnie zostaną pozbawione pomocy. Ustawa ta przewiduje, że osobie, która nie jest zawodowym żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej, o ile nie posiada ona lub jej małżonek tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub zamiennego, przysługuje zamieszkiwanie w tym lokalu przez 2 lata od wejścia w życie ustawy. Po upływie tego terminu umowa najmu lub inna decyzja administracyjna wygasa. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa może zaproponować w zamian za wcześniejsze opuszczenie mieszkania lokal zamienny albo świadczenie w wysokości 40 proc. wartości rynkowej zajmowanego lokalu. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich ustawa nie gwarantuje należytego ekwiwalentu w zamian za utracone uprawnienia. Nie zapewnia wszystkim pozbawionym lokali prawa do innego mieszkania albo rekompensaty pieniężnej, która pozwoliłaby im zaspokoić potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie. Dwuletni okres zamieszkiwania, poprzedzający wygaśnięcie umowy nie może być uznany za wystarczający na przystosowanie się tej grupy osób do zmienionej sytuacji. Kwestionowane przepisy pozbawiające pewną grupę obywateli praw majątkowych naruszają konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.