Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Emerytury mundurowe - funkcjonariusze Policji P 38/06

29 kwietnia 2008 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczące prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariusza skazanego prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych za przestępstwo.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 10 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w zakresie stwierdzającym, iż prawo do zaopatrzenia emerytalnego nie przysługuje funkcjonariuszowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych za przestępstwo, które zostało popełnione przed zwolnieniem ze służby, z art. 67 Konstytucji RP i z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Zakład Emerytalno Rentowy Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji wstrzymał Bronisławowi H. przyznaną wcześniej emeryturę. Powołano się przy tym na kwestionowany przepis stanowiący, że prawo do emerytury nie przysługuje funkcjonariuszowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych. Sąd okręgowy odwołanie od tej decyzji oddalił. Bronisław H. wniósł więc apelację, w której zarzucił, że pozbawiono go emerytury wypracowanej przez 20 lat nienagannej służby w Policji. Jego zdaniem jest to w rzeczywistości dodatkowa kara za popełnione przestępstwo nie przewidziana w katalogu kar. Ponadto kara ta ma fundamentalne znaczenie dla jego bezpieczeństwa ekonomicznego z uwagi na brak w jego wieku możliwości wypracowania nowych podstaw emerytalnych. Kwestionowany przepis dyskryminuje tzw. służby mundurowe w stosunku do ogółu społeczeństwa. Pytający sąd rozpoznając tę apelacje powziął wątpliwość, czy kwestionowany przepis jest zgodny m.in. z prawem do zabezpieczenia społecznego.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.