Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Działalność sprzeczna z ustawą o związkach zawodowych P 50/07

13 maja 2008 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Sądu Rejonowego w Toruniu Wydział X Grodzki dotyczący działalności sprzecznej z ustawą o związkach zawodowych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych z art. 2 i art. 31 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2, 3 i 4 Konstytucji.

Kwestionowany przepis ustawy o związkach zawodowych stanowi, że kto w związku z pełnioną funkcją związkową kieruje działalnością sprzeczną z ustawą podlega karze. Na podstawie tego przepisu prezes zarządu spółki z o.o. złożył zawiadomienie do prokuratury rejonowej o popełnieniu przestępstwa przez członków związków zawodowych działających przy spółce. Związkowcy skierowali wobec spółki postulaty załogi dotyczące m.innymi: zmiany zarządu spółki, dokonania analizy struktury i kosztów zatrudnienia określonych osób i podmiotów gospodarczych, zaprzestania współpracy z wybranymi podmiotami gospodarczymi, ogłoszenia upadłości spółki. Żądania te, zdaniem prezesa były sprzeczne z ustawą o związkach zawodowych. Prokuratorzy - zarówno rejonowy jak i okręgowy - odmówili wszczęcia dochodzenia z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Prezes zarządu spółki złożył zażalenie. Rozpoznający zażalenie sąd rejonowy powziął wątpliwości. Uznał, iż kwestionowany przepis nie pozwala na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaka to "działalność sprzeczna z ustawą" osób kierujących organizacjami związkowymi prowadzi do odpowiedzialności karnej. Posłużenie się niejasnym i w istocie niedookreślonym znamieniem "działalności sprzecznej z ustawą" nie spełnia - zdaniem sądu - minimalnych standardów poprawnej legislacji urzeczywistniających konstytucyjną zasadę państwa prawnego. Nie precyzuje też w niezbędnym zakresie znamion czynu zabronionego zgodnie z wymogami konstytucyjnymi.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Janusz Niemcewicz.