Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości odwołania się do Sądu Najwyższego od niektórych uchwał Krajowej Rady Sądownictwa SK 57/06

27 maja 2008 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Andrzeja S. dotyczącą braku możliwości odwołania się do Sądu Najwyższego od niektórych uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 13 ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 w związku z art. 60 i art. 32 Konstytucji.

Skarżący Andrzej S. jest sędzią sądu rejonowego. Zgłosił swoją kandydaturę na jedno z pięciu wolnych stanowisk sędziowskich w sądzie okręgowym. Na każde miejsce zgłosiła się jedna osoba. Wszystkie kandydatury, prócz skarżącego, zostały ocenione przez Krajową Radę Sądownictwa i przedstawione Prezydentowi RP. Kandydatura Andrzeja S. spełniała wszystkie wymagane warunki i została pozytywnie zaopiniowana przez sędziów wizytatorów do spraw cywilnych i gospodarczych oraz Ministra Sprawiedliwości. Skarżący odwołał się do Sądu Najwyższego Izby Pracy od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych. W uzasadnieniu powołał argumenty przemawiające za przyjęciem odwołania i ewentualnym uchyleniu uchwały K. R. S. Sąd Najwyższy odrzucił odwołanie powołując się na bezwzględny zakaz zaskarżenia uchwały K. R. S. wyrażony w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zdaniem skarżącego Sąd Najwyższy ma prawo do kontroli legalności uchwał Rady pod kątem przestrzegania procedur postępowania i w konsekwencji prawo do uchylania tych uchwał z powodu naruszenia procedur. Zostało też naruszone prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez sąd oraz przepis konstytucji, który stanowi, że nie można nikomu zamykać drogi sądowej do dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Granat, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.