Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Lustracja K 26/07

1 czerwca 2008 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący lustracji.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 47 oraz art. 51 ust. 3 i 4 Konstytucji.

Kwestionowany przepis stanowi, że Instytut Pamięci udostępnia kopie dostępnych dokumentów dotyczących zainteresowanego, z wyjątkiem dokumentów wytworzonych przez niego lub przy jego udziale w ramach czynności wykonywanych w związku pracą lub służbą w organach bezpieczeństwa państwa albo w związku z czynnościami wykonywanymi w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich przepis ten stanowi istotne ograniczenia w zakresie dostępu obywateli do zgromadzonych w archiwach IPN dokumentów ich dotyczących. Żaden interes państwa nie może stać na przeszkodzie w realizacji konstytucyjnego prawa do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób niezgodny z ustawą. Realizacja tego prawa jest możliwa tylko w przypadku dostępu jednostki do informacji.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Jerzy Stępień, a sędziami - sprawozdawcami będą sędziowie TK Zbigniew Cieślak i Marek Mazurkiewicz.