Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wydawania rozporządzeń. P 23/07

19 czerwca 2008 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące delegacji ustawowej do wydania aktu wykonawczego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 237 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Powiatowy Inspektor Sanitarny powołując się na orzeczenia lekarskie ośrodków medycyny pracy odmówił Markowi W. uznania choroby zawodowej w postaci przewlekłej choroby układu ruchu, będącej konsekwencją wykonywania pracy doręczyciela pocztowego (listonosza). Rozpatrujący odwołanie Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy decyzję, ponieważ rozpoznane schorzenie nie znajduje się w obowiązującym wykazie chorób zawodowych stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 roku. Wcześniejsze rozporządzenie z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych, wydane na podstawie tej samej delegacji ustawowej, tj. art. 237 § 1 Kodeksu pracy, zaliczało chorobę, którą dotknięty jest skarżący do chorób zawodowych. Decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Marek W. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Rozpatrujący skargę sąd powziął wątpliwość co do konstytucyjności kwestionowanego przepisu. Stanowi on, iż Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: wykaz chorób zawodowych, szczegółowe zasady postępowania dotyczące zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w tych sprawach. W ocenie sądu przepis nie spełnia konstytucyjnego wymogu precyzyjnego wyznaczenia zasad i granic przedmiotowych delegacji ustawowej. Zawarta w przepisie delegacja do wydania aktu wykonawczego pozostawia Radzie Ministrów niczym nie skrępowane swobodne uznanie w ustalaniu jego treści, w określaniu listy chorób zawodowych. Zdaniem pytającego sądu wykaz chorób zawodowych stanowiący załącznik do kwestionowanego rozporządzenia Rady Ministrów winien należeć do materii ustawowej. Dotyczy bowiem żywotnych interesów prawnych obywateli, tj. wyznacza niektóre ich prawa i obowiązki o charakterze administracyjno-prawnym. Ponadto ukształtowana przez to rozporządzenie procedura w sprawie zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych nie gwarantuje stronie czynnego udziału w postępowaniu. Nie została też precyzyjnie uregulowana w rozporządzeniu wartość dowodowa orzeczenia lekarskiego i obowiązki inspektora sanitarnego w przypadku, gdy przed wszczęciem przez inspektora sanitarnego postępowania zostały wydane oba orzeczenia lekarskie w sprawie choroby zawodowej.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.