Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak równości stron w dochodzeniu roszczenia P 36/07

8 lipca 2008 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny dotyczące braku równości stron w dochodzeniu roszczenia.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1990 roku o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa wystąpił do sądu przeciwko spółce z żądaniem wyrównania strat wynikających z umowy sprzedaży budynków i oddania gruntu zlikwidowanego przedsiębiorstwa w użytkowanie wieczyste. Zdaniem Ministra Skarbu Państwa spółka uzyskała niesłusznie korzyść z majątku Skarbu Państwa. Jako podstawę roszczenia powołał kwestionowany przepis, w myśl którego jeżeli wskutek czynności prawnej lub decyzji administracyjnej przenoszącej własność lub inne prawo majątkowe na osoby fizyczne lub niepaństwowe osoby prawne osoby te uzyskały niesłusznie korzyść z majątku Skarbu Państwa, sąd może oznaczyć sposób i wysokość wyrównania strat, a nawet rozwiązać umowę rozstrzygając o rozliczeniu między stronami. Sąd okręgowy uznał, iż roszczenie zostało oparte na niedopuszczalnej podstawie prawnej i je oddalił. Minister Skarbu Państwa wniósł apelację. Sąd rozpatrujący apelację powziął wątpliwości. Zdaniem sądu kwestionowany przepis stawia Skarb Państwa w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do podmiotu nabywającego własność lub inne prawa majątkowe z majątku Skarbu Państwa. Możliwość wystąpienia, z przewidzianym w omawianym przepisie powództwem, zastrzeżona została tylko dla jednej ze stron czynności prawnej dotyczącej przeniesienia własności lub innych praw majątkowych stanowiących majątek Skarbu Państwa. Ponadto posłużenie się pojęciem "niesłusznej korzyści" wyklucza - zdaniem sądu - w zasadzie możliwość obiektywnej oceny i kontroli kryteriów leżących u podstaw roszczenia oraz decyzji organów orzekających na jego podstawie.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.