Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad innym niż dziecko, pełnoletnim niepełnosprawnym członkiem rodziny P 27/07

18 lipca 2008 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczące prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad innym niż dziecko, pełnoletnim, niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z art. 32 Konstytucji, w zakresie w jakim nie przyznaje prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobie, która nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko pełnoletnim członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i wobec którego osobę tę obciąża obowiązek alimentacyjny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne dotyczące sprawy Bożeny T., której odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu nie podejmowania zatrudnienia w związku z opieką nad pełnoletnią siostrą. W pytaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi chodzi o podobną sprawę (Lidia K. opiekuje się niepełnosprawnym mężem). Kwestionowany przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki. Zdaniem wojewódzkich sądów administracyjnych zarówno osoba sprawująca opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem jak i nad innym członkiem rodziny, wobec którego jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym, wypełnia zobowiązanie o charakterze prawnorodzinnym, którego źródła można szukać w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Kwestionowany przepis jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do świadczenia pielęgnacyjnego innym osobom niż tylko rodzice. Zgodnie bowiem z konstytucją wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.