Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

"Interes prawny" - warunek konieczny do zaskarżenia aktów administracyjnych SK 76/06

16 września 2008 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Grażyny R.-Sz., Teresy D., Zdzisława M., Janusza K. dotyczącą warunków koniecznych do zaskarżania aktów administracyjnych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji oraz z art. 77 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji.

Prezydent miasta Krakowa wydał zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność miasta. Nieruchomość, porośnięta drzewami, przylegała do działki będącej własnością spółki akcyjnej. Racjonalność połączenia obu działek oraz brak sprzeczności z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zadecydował o sprzedaży działki tej spółce. Skarżący, po bezskutecznym wezwaniu prezydenta miasta do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia wnieśli skargę na to zarządzenie do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Podstawę stanowił kwestionowany przepis, w myśl którego każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Zdaniem skarżących zbycie działki przeznaczonej od dziesięcioleci pod zieleń miejską stanowi naruszenie obowiązku dbałości o mienie komunalne i tym samym stanowi naruszenie interesów prawnie chronionych wszystkich członków wspólnoty gminnej. Uzasadnia to legitymację skargową mieszkańców. Wojewódzki sąd administracyjny po rozpoznaniu sprawy oddalił skargę z powodu braku legitymacji do jej złożenia. Uznał, iż oczekiwania skarżącej grupy mieszkańców i ich interes w tym, żeby wzdłuż ulicy pozostały rosnące tam drzewa nie są oparte o żadną konkretną normę prawną i nie mają żadnego bezpośredniego związku z treścią zaskarżonego zarządzenia. Sprzedaż działki w żaden sposób nie zmienia sytuacji skarżących, gdyż każdy jej właściciel zobowiązany jest do przestrzegania norm dotyczących ochrony środowiska i ograniczających prawo do wycinania drzew. Rozpatrujący kasację Naczelny Sąd Administracyjny również odmówił skarżącym legitymacji skargowej wskazując, iż nie wykazali oni normy prawa materialnego, z której wynikałby ich interes prawny. Skarżący wnieśli skargę konstytucyjną. Zdaniem skarżących zastosowana przez sądy administracyjne wykładnia kwestionowanego przepisu, polegająca na przyjęciu interpretacji w największym stopniu ograniczającej legitymację skargową, skutecznie ogranicza sądową kontrolę legalności działania samorządu terytorialnego i jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem do sądu.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.