Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek VAT, termin zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym K 16/07

13 października 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący podatku VAT (termin zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z art. 2, 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym powinien nastąpić na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia przez niego rozliczenia. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. W opinii wnioskodawcy ustawa nie określa przesłanek wszczęcia oraz maksymalnego terminu prowadzenia przez organ podatkowy postępowania wyjaśniającego. Nie chroni więc podatników przed pochopnymi i nieprzemyślanymi posunięciami organów skarbowych wszczynających postępowanie w sprawie zasadności zwrotu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym. Niejasność kwestionowanego przepisu stwarza sytuację, w której podatnik nie może być pewny czy otrzyma zwrot podatku naliczonego nad należnym w terminie 60-dniowym, lub czy ten termin zostanie przedłużony na czas prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Zastosowana konstrukcja wydłużenia terminu zwrotu różnicy podatku pozostawia w istocie organowi podatkowemu całkowitą dowolność. Zdaniem wnioskodawcy ustawodawca poprzez brak wskazania jasnych przesłanek uprawniających do ograniczania prawa rozporządzania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym naruszył konstytucyjną zasadę poprawnej legislacji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.