Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wyłączenia członka samorządowego kolegium odwoławczego w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie wniosku P 57/07

15 grudnia 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące zasad wyłączenia członka samorządowego kolegium odwoławczego w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 24 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 27 § 1 k.p.a. i art. 127 § 3 k.p.a., w zakresie w jakim ogranicza wyłączenie członka samorządowego kolegium odwoławczego w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie do członka kolegium, który brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji z art. 2 w związku z art. 78 Konstytucji.

Wojewódzki sąd administracyjny po rozpoznaniu sprawy z wniosku Adama C., Stefana C. i Ewy K. uchylił decyzję samorządowego kolegium odwoławczego w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej doprowadzenia budynku do stanu używalności. Kolegium to po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymało w mocy swoje wcześniejsze rozstrzygnięcie. Wojewódzki sąd administracyjny stwierdził, że w tej sprawie kolegium orzekało jak organ pierwszej instancji właściwy do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Zarząd Miejski w Gdańsku Wydział Techniczny, oddział Nadzoru Budowlanego. Wojewódzki sąd administracyjny wskazał, że zaskarżoną decyzję samorządowe kolegium wydało po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przy czym w składzie kolegium orzekającego znajdowała się osoba, która była również członkiem składu kolegium rozpoznającego sprawę pierwszy raz. Zdaniem wojewódzkiego sądu administracyjnego przepisy procedury administracyjnej dotyczące wyłączenia od rozpoznania sprawy w postępowaniu odwoławczym pracownika wydającego decyzję w pierwszej instancji mają na celu zapewnienie stronom gwarancji obiektywizmu i bezstronności. Gwarancje te powinny być zapewnione także stronom postępowania prowadzonego ponownie przez ten sam organ. Chodzi bowiem o to, żeby ta sama osoba nie orzekała ponownie w sprawie, w której już raz zajęła stanowisko. Biorąc to pod uwagę wojewódzki sąd administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję. Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosło samorządowe kolegium. Rozpoznający to zagadnienie prawne Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w tej sprawie występują zasadnicze wątpliwości. Na podstawie kwestionowanych przepisów k.p.a. da się bowiem skonstruować dwie normy o odmiennych dyspozycjach. Normę wykluczającą zastosowanie przepisów o wyłączeniu do postępowania zainicjowanego wniesieniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz normę nakazującą zastosowanie przepisów o wyłączeniu do takiego postępowania, przynajmniej w zakresie dotyczącym postępowania przed samorządowym kolegium odwoławczym. Zdaniem pytającego sądu norma, zgodnie z którą wykluczone jest stosowanie przepisów o wyłączeniu pracownika lub członka organu z postępowania przed samorządowym kolegium odwoławczym zainicjowanego wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, narusza konstytucyjne standardy sprawiedliwości proceduralnej wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.