Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin składania oświadczeń majątkowych K 8/07

13 marca 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Grupy posłów na Sejm RP dotyczący terminu składania oświadczeń majątkowych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
- art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającego art. 26 ust. 1 pkt 1a do ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta,
- art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającego art. 190 ust. 1 pkt 1a do ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich,
- art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadzającego art. 24h ust. 4 oraz art. 1 pkt 3 tej ustawy wprowadzającego art. 24j ust. 3 do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w części dotyczącej terminów składania oświadczeń, o jakich mowa w tych przepisach
z art. 2 Konstytucji;
- art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającego art. 26 ust. 1 pkt 1a do ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającego art. 190 ust. 1 pkt 1a do ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Kwestionowane przepisy określają skutki nie złożenia w przewidywanym terminie przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych do organów stanowiących samorządy wszystkich szczebli wymaganych oświadczeń majątkowych, a także odpowiednich oświadczeń dotyczących ich małżonków. Odsyłają równocześnie do odrębnych przepisów zawartych w ustawie z 1990 r. o samorządzie gminnym stanowiących, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i radni powinni złożyć oświadczenia majątkowe w terminie 30 dni od złożenia ślubowania. Natomiast ich małżonkowie i inni bliscy powinni złożyć oświadczenie o wykonywanej przez nich działalności gospodarczej na terenie gminy w ciągu 30 dni od daty wyboru. Okres 30 dni od daty wyboru upływa wcześniej niż okres 30 dni od daty ślubowania. Zdaniem wnioskodawcy takie zróżnicowanie wprowadza niejasności i zamieszanie, które są przyczyną opóźnień w składaniu wymaganych oświadczeń. Wprowadzając regułę, że nie złożenie w wyznaczonym terminie odpowiednich oświadczeń majątkowych powoduje utratę mandatu , ustawodawca nie usunął z ustawy o samorządzie gminnym przepisu, że sankcją za opóźnienie jest w przypadku radnego - utrata diety do czasu złożenia oświadczenia, w przypadku wójta, burmistrza, prezydenta miasta - utrata wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia złożenia. Zdaniem wnioskodawcy kwestionowane przepisy powstały z naruszeniem zasady przyzwoitej legislacji, w tym zasady zaufania obywatela do prawa. Ponadto kwestionowane przepisy nie różnicują sytuacji osób, które jedynie spóźniły się ze złożeniem oświadczenia majątkowego od sytuacji kogoś, kto uporczywie zwleka lub w ogóle nie wywiązuje się z nałożonego obowiązku. Sankcja utraty mandatu jest też niewspółmiernie bezwzględna i surowa w porównaniu z sankcją utraty diety czy wynagrodzenia. Zdaniem wnioskodawcy być może sankcja utraty diety czy wynagrodzenia jest zbyt łagodna, lecz tak drastyczne jej zaostrzenie skłania do twierdzenia, że została naruszona konstytucyjna zasada proporcjonalności.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.