Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłata adiacencka SK 19/06

2 kwietnia 2007 r. o godz. 12. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne Bożeny K.-U. i Henryka U. oraz Krystyny D. dotyczące opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości będącej wynikiem jej podziału.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 98 ust. 4 w związku z art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 2 w związku z art. 84, art. 217 oraz art. 168 Konstytucji; art. 168 w związku z art. 217 i art. 84 Konstytucji; art. 88 w związku z art. 2 Konstytucji; art. 32 ust. 1 Konstytucji; art. 84, art. 217 w związku z art. 2 Konstytucji; 
- art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 7 stycznia 2000 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw i obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 64 ust. 3; art. 2 w związku z art. 88 ust. 1 i ust. 2; art. 32 ust. 1 Konstytucji

Na wniosek skarżących prezydenci miast zatwierdzili projekty podziału ich działek. W chwili, kiedy skarżący podejmowali decyzje o podziale działek, a także w momencie kiedy organ administracji zatwierdził podział, nie istniała norma prawna, która upoważniałaby organ wykonawczy gminy do ustalenia opłat adiacenckich w oparciu o stawkę określoną w uchwale rady gminy. Opłata adiacencka to ustawowy obowiązek uczestniczenia w kosztach budowy komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej spoczywający na właścicielach gruntów oraz użytkownikach wieczystych, którzy nie wnoszą opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Skarżący zostali obciążeni takimi opłatami dopiero po kilku latach od momentu podziału działek. Odwołali się od decyzji i wyczerpali przysługującą im drogę prawną jednak bez pozytywnych dla nich skutków. Zdaniem skarżących obowiązek opłaty przewidziany w kwestionowanym przepisie jest ograniczeniem prawa własności. Została też naruszona konstytucyjna zasada niedziałania prawa wstecz.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Janusz Niemcewicz.