Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona tajemnicy zawodowej K 41/05

2 lipca 2007 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczący ochrony tajemnicy zawodowej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 8 ust. 3 i 4, art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 13a, art. 16 i art. 22 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu z art. 31 ust. 1 i art. 49 w związku z art. 2, art. 17 ust. 1, art. 31 ust. 3 Konstytucji;
- art. 32 ust. 1 i art. 33 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku z art. 31 ust. 1 i art. 49 w związku z art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji;
- art. 11 ust. 5 i art. 34 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku z art. 49 i art. 31 ust. 1 w związku z art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji;
- art. 7 ustawy z dnia 5 marca 2004 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 2 Konstytucji;
- art. 8 ustawy z dnia 5 marca 2004 roku o z art. 2 i art. 42 Konstytucji.

Kwestionowane przepisy nakładają na radców prawnych obowiązek identyfikacji klientów dokonujących transakcji oraz rejestracji każdej transakcji we wszystkich przypadkach, gdy okoliczności wskazują na to, że wartości majątkowe użyte do jej przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Radcowie prawni są zobowiązani do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wszystkich zarejestrowanych transakcjach z wyjątkiem kilku sytuacji (np. gdy reprezentują klienta na podstawie pełnomocnictwa procesowego w związku z toczącym się postępowaniem albo udzielają porady prawnej służącej temu postępowaniu). Ponadto radcowie mają obowiązek przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej wszelkich informacji obejmujących m.in. udostępnienie do wglądu lub sporządzenia kopii dokumentów źródłowych dotyczących danej transakcji z całkowitym pominięciem ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Muszą także niezwłocznie poinformować Generalnego Inspektora o każdym otrzymaniu zlecenia dokonania jakiejkolwiek transakcji, co do której radca prawny powinien powziąć uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa jednocześnie przekazując wszystkie posiadane dane oraz wskazując powody przemawiające za wstrzymaniem transakcji. Radcowie prawni mają również obowiązek poddania się kontroli przez kontrolerów GIIF obejmującej swobodny dostęp, wgląd oraz prawo sporządzania kopii wszelkiego rodzaju dokumentów z całkowitym wyłączeniem ochrony wynikającej z tajemnicy zawodowej obejmującej powierzone radcy prawnemu informacje i dokumenty. Kwestionowane przepisy ustawy zezwalają Generalnemu Inspektorowi na przekazywanie uzyskanych informacji innym organom państwowym oraz ich wykorzystywanie przez te organy w celach niezwiązanych z przedmiotem regulacji tej ustawy. Ponadto radcowie prawni mają obowiązek poinformowania stron transakcji o fakcie zawiadomienia Generalnego Inspektora o transakcji i podejrzeniach co do pochodzenia środków majątkowych będących jej przedmiotem.

Zdaniem wnioskodawcy zakwestionowane przepisy nakładają na radców prawnych obowiązki informacyjne godzące w sposób zasadniczy w ochronę tajemnicy zawodowej radcy prawnego, stanowiącą istotę konstytucyjnej wartości jaką jest zaufanie publiczne związane z wykonywaniem tego zawodu. Jednocześnie regulacje te zdecydowanie wykraczają poza wymogi przewidziane w aktach prawa wspólnotowego.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.