Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Księgi wieczyste SK 1/06

3 lipca 2007 r. o godz. 10. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Romana M. dotyczącą ksiąg wieczystych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 6261 § 1 i 2 oraz art. 6268 § 2 i § 6 zd. drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1, art. 190 ust. 4 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 roku o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji.

Roman M. jest spadkobiercą Heleny M, która przed wojną była właścicielką nieruchomości. Po wybuchu II wojny światowej wszystkie nieruchomości zostały przejęte przez okupanta, który wpisał siebie do ksiąg wieczystych. Po wojnie do ksiąg wieczystych wpisano Skarb Państwa, jako następcę Rzeszy Niemieckiej. Sąd Okręgowy w 2003 r. oddalił trzy apelacje skarżącego, w których kwestionował wpisy prawa własności do księgi wieczystej dokonane przez Sąd Grodzki w 1946 i 1947 r. na rzecz Skarbu Państwa. Ponadto skarżący kwestionował postanowienie Sądu Rejonowego z 2002 r., którym oddalono wniosek o dokonanie na jego rzecz jako spadkobiercy wpisu prawa własności i wykreślenia Skarbu Państwa w księdze wieczystej dla poszczególnych nieruchomości. Następnie Sąd Najwyższy postanowieniem z 2004 r. uchylił postanowienie Sądu Okręgowego oddalające apelacje od wpisów Sądu Grodzkiego. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy skarżącego Sąd Okręgowy oddalił apelacje uzasadniając m.in., że nie podważyły skutecznie zaskarżonych wpisów. Zdaniem skarżącego w postępowaniu wieczystoksięgowym w sposób niejawny orzeczono o prawach strony, która nie miała nawet możliwości obrony swych praw przed sądem. Zostało tym samym naruszone prawo do jawnego i rzetelnego rozpoznania sprawy przez sąd oraz prawo do równej ochrony prawnej własności.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Ciemniewski.