Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pożyczka ze środków PFRON - upoważnienie ustawowe U 7/06

12 lipca 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący pożyczki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) (upoważnienie ustawowe).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: § 20 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z art. 32 ust. 1 pkt 3 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych każdy podmiot prowadzący zakład posiadający status zakładu pracy chronionej może ubiegać się o jednorazową pożyczkę ze środków PFRON. W tej ustawie znajduje się także przepis upoważniający właściwego ministra do wydania rozporządzenia, w którym zostaną uregulowane m.in. terminy składania i rozpatrywania wniosków, sposobu i trybu sporządzania informacji o wykorzystaniu środków. Natomiast wydane przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenie modyfikuje w sposób istotny krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o jednorazową pożyczkę. Wprowadza bowiem warunek, aby podmiot ubiegający się o pożyczkę posiadał status zakładu pracy chronionej przez co najmniej 3 lata. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich treść rozporządzenia wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego. Jest także niezgodna z Konstytucją, dlatego, że kwestionowany przepis został wydany nie w celu wykonania ustawy, lecz po to by zmienić rozwiązania w niej zawarte.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.