Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa; zasady zrzeczenia się mandatu członka Krajowej Rady Sądownictwa K 25/07

18 lipca 2007 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący zasad wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz zrzeczenia się mandatu członka Krajowej Rady Sądownictwa.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 25a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 marca 2007 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 186 ust. 1, art. 187 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji;
- art. 5 i 6 ustawy z dnia 16 marca 2007 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2, art. 186 ust. 1, art. 187 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że prezes lub wiceprezes sądu nie może być członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Z chwilą wyboru do KRS sędzia przestaje pełnić funkcję w sądzie. Kwestionowany przepis pozbawia członków Rady możliwości bycia powoływanymi na te stanowiska funkcyjne tylko dlatego, że są członkami Rady. Zdaniem wnioskodawcy jest to niczym nieuzasadnione zróżnicowanie sędziów kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych w sądach. Postawienie sędziów przed koniecznością wyboru, czy chcą być członkami KRS, czy też pełnić funkcje kierownicze w sądzie, jest niezgodne z Konstytucją, bowiem wszyscy sędziowie mają równe prawa do ubiegania się o członkostwo w KRS. Ponadto prezes lub wiceprezes sądu po wybraniu go do KRS jest zobowiązany do zrzeczenia się kierowniczej funkcji. Mandat do jej pełnienia wygasa z upływem 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o KRS. Podobna regulacja dotyczy członka KRS, który nie zrezygnuje w ciągu miesiąca z pełnienia funkcji prezesa lub wiceprezesa. Wówczas w ciągu 3 miesięcy wygasa jego mandat do pełnienia funkcji kierowniczych. Zdaniem wnioskodawcy tego rodzaju rozwiązania, jak np. krótkie terminy złożenia stosownego oświadczenia i wejścia w życie ustawy naruszają m.in. konstytucyjna zasadę przyzwoitej legislacji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz , a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Mazurkiewicz.