Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenia ubezpieczonych przeciwko organom rentowym o zapłatę odsetek z tytułu opóźnienia w przyznaniu lub wypłacie świadczeń P 11/07

11 września 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Sądu Apelacyjnego w Lublinie dotyczące roszczeń ubezpieczonych przeciwko organom rentowym o zapłatę odsetek z tytułu opóźnienia w przyznaniu lub wypłacie świadczeń.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 32 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Sąd okręgowy - sąd ubezpieczeń społecznych 28 października 2004 r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznał Marii J. prawo do renty z tytułu częściowej okresowej niezdolności do pracy. Należna kwota została przekazana do placówki pocztowej 17 marca 2005 r. Wyrok wraz z uzasadnieniem ZUS otrzymał 14 stycznia 2005 r., ale kolegium ZUS skierowało wyrok do wykonania dopiero 9 marca 2005 r. Maria J. wystąpiła do organu rentowego o zapłatę odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty świadczenia, co zostało załatwione odmownie. Rozpatrujący odwołanie sąd okręgowy oddalił roszczenie. Podstawę odmowy stanowił kwestionowany przepis w myśl którego - w razie ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości orzeczeniem organu odwoławczego za dzień wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji uważa się dzień wpływu do organu rentowego prawomocnego orzeczenia wydanego przez organ odwoławczy. Wyrok ten Maria J. zaskarżyła do sądu apelacyjnego. Zdaniem sądu apelacyjnego kwestionowany przepis niesie za sobą istotne ograniczenia uprawnień ubezpieczonych w zakresie ich roszczeń o zapłatę odsetek i przyczynia się do opóźnienia w nabyciu przez nich prawa do świadczeń. Ponadto przepis ten stanowi niczym nie uzasadnione uprzywilejowanie organów rentowych, które mogą przedłużać postępowania sądowe bez żadnych konsekwencji dla siebie. Umożliwienie organowi rentowemu odkładanie w czasie przyznania świadczenia dokonuje się ze szkodą dla świadczeniobiorcy i z naruszeniem jego konstytucyjnych praw do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.

Prasa:
Rzeczpospolita, 213,  12.09. 07. r.
Jolanta Kroner: ZUS zapłaci odsetki za zwłokę, jeśli przegra przed sądem.
Odsetki dla emeryta i rencisty. mrz. 
Gazeta Prawna, 177, 12. 09. 07. r.
Agnieszka Rosa: ZUS wypłaci odsetki, jeśli przegrał w sądzie.