Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady techniki legislacyjne SK 70/06

9 pażdziernika 2007 r. o godz. 10. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Kazimierza M. dotyczącą zasady techniki legislacyjnej w procedurze celnej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 190 § 1 pkt 6 lit. a in fine ustawy z dnia 9 stycznia 1997 roku - Kodeks celny w zakresie, w jakim nakłada na obywatela przebywającego czasowo za granicą i z tego tytułu zwolnionego od cła od rzeczy służących do użytku osobistego lub domowego - obowiązek nieodstępowania tych rzeczy przez okres 2 lat od dnia ich dopuszczenia do obrotu z art. 2 i z art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3, art. 84 i art. 217 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 2 Konstytucji.

W 1998 roku dyrektor urzędu celnego dopuścił do obrotu i zwolnił od cła samochód osobowy przywieziony przez skarżącego Kazimierza M. Równocześnie zastrzegł, zgodnie z obowiązującymi przepisami, że samochód musi spełniać warunek nieodstępowania przez 2 lata od dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym. W związku z dokonanym przez Kazimierza M. naruszeniem tego warunku poprzez użyczenie pojazdu innym osobom, dyrektor urzędu celnego wszczął postępowanie celne, a następnie stwierdził powstanie długu celnego. Skarżący odwołał się od decyzji, a dyrektor izby celnej utrzymał w mocy decyzję I instancji. Zdaniem organu przez odstąpienie rzeczy należy rozumieć każde faktyczne przeniesienie władztwa, a więc zakaz nieodstępowania obejmuje też zakaz przeniesienia posiadania czy oddania rzeczy do krótkotrwałego użytku. Wojewódzki sąd administracyjny rozpoznając sprawę na wniosek skarżącego uznał decyzję poprzedniej instancji uzasadniając, że kluczowa dla rozstrzygnięcia w tej sprawie jest kwestia interpretacji terminu nieodstępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny wobec niewłaściwego sformułowania skargi kasacyjnej uchylił się od zajęcia stanowiska wobec kwestionowanego przepisu. Natomiast sąd rejonowy wydał wyrok uniewinniający skarżącego od zarzutu przekazania w użytkowanie samochodu ojcu synowej skarżącego i jego żonie. Sąd uzasadnił, że pojęcie nieodstępowania nie zostało zdefiniowane w przepisach i w związku z tym ścisła interpretacja budzi wątpliwości. Sąd administracyjny nie wziął jednak pod uwagę tego rozstrzygnięcia. Zdaniem skarżącego kwestionowany przepis zawiera nieokreślone, nieprecyzyjne i niejasne pojęcie "nieodstępowania", co uniemożliwia skarżącemu korzystanie w pełni z jego konstytucyjnych wolności i praw. Ponadto organy i sądy orzekające wywodziły z rozporządzenia Ministra Finansów krąg podmiotów, którym osoba zwolniona od cła może użyczać przedmiot objęty obowiązkiem celnym. Zdaniem skarżącego zgodnie z konstytucją ciężary publicznoprawne powinny być określone w ustawie, a nie w rozporządzeniu. Postępowanie pozwalające traktować uznaniowo powstanie obowiązku celnego umożliwia niejednoznaczna treść zakwestionowanego przepisu. Nie mogłoby to zaistnieć przy zachowaniu prawidłowej techniki legislacyjnej. Podstawowa zasada techniki legislacyjnej wymaga, by dla nazywania tych samych zjawisk używać tych samych określeń.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.