Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie mężczyzn z prawa do wcześniejszej emerytury bez względu na długoletni staż ubezpieczeniowy P 10/07

23 października 2007 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi dotyczące wyłączenia mężczyzn z prawa do wcześniejszej emerytury.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 32 i art. 33 Konstytucji.

Marian R. po osiągnięciu wieku 60 lat i 40 letniego okresu składkowego i nieskładkowego złożył wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury. W uzasadnieniu argumentował, iż po śmierci żony przejął opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem i w związku z tym nie może kontynuować zatrudnienia. Organy rentowe zarówno rozpatrujące wniosek a następnie odwołanie odmówiły przyznania Marianowi R. wcześniejszej emerytury powołując się na brak podstaw prawnych. Decyzję odmowną Marian R. zaskarżył do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Sąd powziął poważną wątpliwość co do konstytucyjności kwestionowanego przepisu w zakresie, w jakim wyklucza prawo do nabycia emerytury w obniżonym wieku emerytalnym przez mężczyznę, który osiągnął wiek 60 lat i - odpowiednio jak kobieta, która osiągnęła wiek 55 lat - posiada długoletni staż ubezpieczeniowy (t.j. co najmniej 35 - letni okres składkowy i nieskładkowy). Odmienne ukształtowanie zarówno przesłanki wieku, jak i stażu emerytalnego w stosunku do kobiet i mężczyzn zdaniem sądu nie służy zapewnieniu faktycznej równości kobiet i mężczyzn, lecz przeciwnie, prowadzi do dyskryminującej mężczyzn, legitymujących się długoletnim stażem ubezpieczeniowym, nierówności w prawie do zabezpieczenia społecznego w postaci wcześniejszej emerytury.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.