Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tryb odwołania syndyka SK 57/05

20 listopada 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Tadeusza K. dotyczącą trybu odwołania syndyka.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 101 § 1 w związku z art. 67 § 4 i art. 69 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 roku - Prawo Upadłościowe z art. 9, art. 45 Konstytucji oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Sąd Rejonowy odwołał skarżącego Tadeusza K. z funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym Norblin S.A. Skarżący na to postanowienie złożył zażalenie, które sąd okręgowy na posiedzeniu niejawnym oddalił. Zdaniem skarżącego postępowanie sądowe związane z odwołaniem z funkcji syndyka pozbawiło go prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Wyłączenie jawności postępowania uniemożliwiło mu bezpośredni udział w rozprawie, a zatem zostało naruszone konstytucyjne prawo do obrony. Skarżący z uwagi na przepisy regulujące tryb odwołania syndyka z pełnionej funkcji został pozbawiony prawa do zajęcia stanowiska w sprawie i składania wniosków dowodowych. Ponadto, zdaniem skarżącego, skład sądu orzekającego w pierwszej instancji nie gwarantował rzetelnego procesu. Postępowanie zostało bowiem wszczęte z inicjatywy sędziego-komisarza, który następnie zasiadał w składzie sądu orzekającego biorąc aktywny udział przy wydaniu orzeczenia przez sąd pierwszej instancji. Sędzia-komisarz pełni w postępowaniu upadłościowym szczególna funkcję: kieruje tokiem postępowania, ma nadzór nad czynnościami syndyka , a w zakresie swojego działania ma prawa i obowiązki sądu.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.