Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę - odszkodowanie SK 18/05

27 listopada 2007 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Stanisławy G. dotyczącą odszkodowania za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 58 i art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Skarżąca została zwolniona dyscyplinarnie z pracy (zwolnienie bez wypowiedzenia z winy pracownika). W wyniku rozpatrzenia pozwu o przywrócenie do pracy Sąd Najwyższy stwierdził, iż zwolnienie było nieuzasadnione, a także zasądził odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. W uzasadnieniu wskazał na brak podstaw przywrócenia do pracy. Jednocześnie skarżąca wystąpiła z odrębnym pozwem domagając się m.in. odszkodowania za pozbawienie prawa do wcześniejszej emerytury i prawa do odprawy emerytalnej, a także kwoty stanowiącej odpowiednik utraconych korzyści wynikłych z pozbawienia prawa do ponownego zatrudnienia. Sąd okręgowy oddalił w zasadniczym zakresie powództwo. Wniesiona apelacja, a potem kasacja też zostały oddalone.

W skardze konstytucyjnej skarżąca podnosi, że nie jest sprawiedliwe, jeżeli ktoś bezprawnie wyrządza szkodę, a poszkodowany nie może za to uzyskać odszkodowania i nie może dochodzić praw na drodze sądowej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.