Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Doręczenie pisma P 13/05

28 lutego 2006 r. o godz. 10. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące trybu doręczania pism sądowych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Prowadząca działalność gospodarczą Magdalena K. zaskarżyła do wojewódzkiego sądu administracyjnego decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, która określała zobowiązanie podatkowe jej firmy. Powiadomienie o terminie posiedzenia sądu zostało dostarczone organowi podatkowemu w trybie: bezpośrednio do rąk pracownika. Natomiast zawiadomienie Magdaleny K. w trybie doręczenia zastępczego, które opiera się na domniemaniu, że pismo dotarło do adresata. Na skutek takiego trybu doręczania Magdalena K. nie mogła wziąć udziału w rozprawie. W procedurze sądowo-administracyjnej rozstrzygniecie sprawy na pierwszym posiedzeniu jest regułą. Tempo postępowania sądowo-administracyjnego powoduje, że zanim strona może się zorientować, iż w jej sprawie odbyła się rozprawa i wydany został wyrok, wyrok ten jest już prawomocny. Zdaniem pytającego sądu wskazane okoliczności uzasadniają wątpliwość, co do zgodności kwestionowanego przepisu z Konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Janusz Niemcewicz.