Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Klauzula wykonalności P 2/06

4 września 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydział Cywilny dotyczące klauzuli wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności z art. 777 § 1 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego oraz z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe.

Sąd Rejonowy wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przez bank. W treści klauzuli sąd nie określił żadnej z alternatywnych podstaw wykonania tytułu. Komornik wezwał bank do uzupełnienia tego braku formalnego wniosku egzekucyjnego przez wskazanie, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy natychmiast wykonalne. Bank złożył do sądu wniosek o sprostowanie. Rozpatrując wniosek o sprostowania oczywistej niedokładności, sąd powziął wątpliwość co do zgodności kwestionowanego przepisu z kodeksem postępowania cywilnego oraz prawa bankowego. Ściśle ustalone brzmienie klauzuli wykonalności brzmi: "orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne". Zdaniem sądu sformułowanie to może odnosić się jedynie do tytułów egzekucyjnych, które są orzeczeniami sądu powszechnego. Wadliwość klauzuli w odniesieniu do jej ostatniego zdania czyni ją niezgodną z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, które przewidują, że tytułami egzekucyjnymi podlegającymi zaopatrzeniu w sądową klauzulę wykonalności są także inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej. Klauzula jest także niezgodna z przepisami prawa bankowego regulującego instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Wiesław Johann.