Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie za dyżury medyczne K 25/05

16 października 2006 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dotyczący wynagrodzenia za dyżury medyczne.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 4a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Na podstawie ustawy z 16 grudnia 1994 r. pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podwyższono miesięczne wynagrodzenie (obejmujące wszystkie składniki wynagrodzenia) o kwotę nie niższą niż 203 zł. miesięcznie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Podwyżki te nie obejmują czasu pracy wykonywanej przez lekarzy i innych pracowników podczas dyżurów medycznych. Wynagrodzenie za ten czas pracy ustalane jest jako "pochodna" od stawki godzinowej wynikającej z wysokości płacy zasadniczej. Powstała zatem sytuacja, że za część swojej pracy świadczonej w normalnych godzinach pracy lekarze jak i inni pracownicy otrzymali podwyżki, a za część - tę świadczoną w formie dyżuru medycznego - podwyżki nie otrzymali. Zaskarżony przepis różnicuje zatem pracowników w zakresie wynagradzania (prawa do wzrostu wynagrodzenia za pracę) w zależności od tego w jakiej formie prawnej ta praca jest wykonywana. Nie może być uzasadnieniem dla takiego zróżnicowania fakt, że dyżur medyczny - w myśl przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - nie jest uznawany za czas pracy. Wyłączenie czasu pracy wykonywanej na dyżurze z prawnego pojęcia "czasu pracy" wynikało z konieczności wykluczenia czasu dyżurowania z limitu godzin nadliczbowych i jest zasadne tylko w przypadku obliczania godzin nadliczbowych w odniesieniu do dyżurujących lekarzy. Nie ulega zatem wątpliwości, zdaniem wnioskodawcy, że czas pracy lekarza, który pełni dyżury medyczne, powinien być dodany do pozostałego czasu jego pracy, wykonywanej w normalnych godzinach. Nierówne traktowanie lekarzy i innych pracowników pełniących dyżury medyczne w stosunku do tych pracowników, którzy dyżurów nie pełnią - jest ograniczeniem ich konstytucyjnego prawa do równego traktowania.

Rozprawie będzie przewodniczyć sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski.