Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do świadczenia przedemerytalnego SK 66/06

20 listopada 2006 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Grażyny P. dotyczącą prawa do świadczenia przedemerytalnego osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych z art. 67 ust. 2 w związku z art. 32 oraz art. 2 Konstytucji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił skarżącej prawa do świadczenia przedemerytalnego, stwierdzając, że nie został spełniony jeden z warunków do uzyskania go. Chodzi o ogłoszenie upadłości prowadzonej działalności gospodarczej. Skarżąca odwołała się od decyzji do sądu okręgowego, a potem apelacyjnego. Obydwa sądy sprawę oddaliły. Zdaniem skarżącej kwestionowane przepisy naruszają konstytucję, bo uzależniają przyznanie świadczenia od spełnienia warunków ustalonych w sposób dyskryminujący część obywateli. W przypadku pracowników wystarczającym warunkiem do uzyskania świadczenia przedemerytalnego jest utrata zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nie wystarczy zaprzestanie wykonywania tej działalności wskutek nierentowności. Ustawa wymaga spełnienia dodatkowego warunku, jakim jest ogłoszenie upadłości. W konsekwencji występuje nierówność polegająca na tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą doprowadzić do ogłoszenia upadłości, której następstwem jest długotrwałe i kosztowne postępowanie upadłościowe.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.